Zaključna konferenca

zakljucna-pharmdegrade

Sporočilo za javnost: Sporočilo za javnost Zaključna konferenca LIFE PharmDegrade

Predstavitev

Podjetje Arhel, projektiranje in inženiring d.o.o. je v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani  organiziral zaključno konferenco projekta LIFE PharmDegrade: Farmakološko aktivne snovi v odpadnih vodah: optimizacija analitskih metod in procesov odstranjevanja, ki je potekala 24. in 25. novembra 2016 na sedežu podjetja Arhel, Tržaška 330 v Ljubljani.

Glavni namen dogodka je bil predstaviti rezultate projekta LIFE PharmDegrade »Razgradnja farmacevtikov v odpadnih vodah iz domov za ostarele in bolnišnic«. Projekt se dotika problematike ostankov zdravil oziroma ostankov farmakološko aktivnih učinkovin v odpadnih vodah. V okviru projekta smo opravili krajši pregled pojavljanja ostankov zdravil v različnih virih odpadnih voda, nadgradili analitske metode kvantifikacije tarčnih spojin v odpadni vodi in postavili pilotno napravo s sistemom elektrokemijske oksidacije za odstranjevanje mikroonesnaževal kot so ostanki zdravil iz vode.

Na konferenci želimo svoja dognanja deliti z aktivno udeležbo širše strokovne javnosti,  saj se izkazujejo ostanki zdravil v okolju kot naraščajoč problem, za katerega dokončnih rešitev še ne poznamo.

Organizacijski odbor:

dr. Maja Zupančič Justin, asist.. Anita Klančar, ga Tinkara Rozina, dr. Maša Čater, dr. Neža Finžgar

Programski in recenzijski odbor:

doc. dr. Jurij Trontelj, Izr. prof. dr. Robert Roškar, Prof. dr. Albin Kristl, dr. Luka Teslić, dr. Maša Čater, dr. Neža Finžgar, dr. Maja Zupančič Justin

Zbornik konference

Zbornik konference je dosegljiv na tej povezavi: zakljucna-konferenca-life-pharmdegrade-2016

Prezentacije in posterji

Marko Gerl, dr. Maja Zupančič Justin Uvodni pozdrav in otvoritev konference  Conference opening gerl-justin-uvod-life-pharmdegrade

doc. dr. Agnes Šömen Joksić Ostanki zdravil v okolju: vzroki, posledice in ukrepi za zmanjšanje problema Pharmaceuticals in the environment: sources, consequences and measures to reduce the problem somen-joksic

mag. Nataša Vodopivec Predpisi na področju varstva voda pred onesnaževanjem Legislation on the protection of waters against pollution vodopivec-n

Anita Klančar Spremljanje onesnaženosti slovenskih odpadnih vod s farmacevtiki Monitoring of pollution of Slovene wastewaters with pharmaceuticals klancar-a-life-pharmdegrade

Vesna Hrženjak, dr. med., spec. javnega zdravja Farmakološko aktivne snovi v vodooskrbnem sistemu urbanega okolja Pharmacologically active substrances in teh water supply system of urban environment

dr. Lucija Kolar Pregled (naj)pogosteje uporabljenih zdravil v Sloveniji Overview of the most commonly used pharmaceuticals in Slovenia kolar-hribernik

prof. dr. Helena Prosen Postopki in težave pri določanju aktivnih učinkovin v odpadnih vodah Procedures and problems in the determination of active compounds in wastewater prosen-h-slo

izr. prof. dr. Robert Roškar Razvoj analizne metode za določanje izbranih metabolitov zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah Development of a method for determination of selected drug metabolites in wastewater roskar-r-life-pharmdegrade

doc. dr. Tina Eleršek  Strupenostni testi za vrednotenje odstranjevanja onesnaževal iz vode Toxicity tests for evaluation of pollutant removal from water

Tjaša Gornik Posnemanje fotorazgradnje sertralina v okolju Simulation of environmental photodegradation of sertraline gornik-t

Gorazd Lakovič, dr Luka Teslić, Jošt Grum Predstavitev delovanja pilotne naprave LIFE PharmDegrade Presentation of pilot plant LIFE PharmDegrade lakovic-teslic-grum-life-pharmdegrade

Znan. sv. dr. Vesna Cerkvenik Flajs Problematika in raziskave ostankov veterinarskih zdravil v okolju Problems and examination of residues of veterinary medicines in the environment cerkveni-flajs

dr. Boris Kolar Izzivi na področju okoljske ocene tveganja za veterinarska zdravila Environmental risk assessment of veterinary medicinal products – actual challenges kolar-b

prof. dr. Metka Filipič Rezultati ekotoksikoloških raziskav ostankov citostatikov v okolju The results of the ecotoxicological studies of the residues of cytostatic drugs in the environment filipic-m

dr. Marjeta Česen Kroženje ostankov ciklofosfamida ter ifosfamida v vodnem okolju Occurence and fate of cyclophosphamide and iphosphamide residues in the aqueous environment cesen-m

Prof. dr. Milenko Roš Vzorčenje odpadne vode in čiščenje mikroonesnaževal Wastewater sampling and treatment of micropollutants ros-m

doc. dr. Jurij Trontelj Učinkovitost razgradnje izbranih farmacevtikov v novi pilotni napravi projekta LIFE PharmDegrade z napredno oksidacijsko tehnologijo Effectiveness of degradation of certain pharmaceuticals in new pilot plant by advanced oxidation technologies withing the LIFE PharmDegrade project trontelj-j-life-pharmdegrade

Matej Čehovin Hibridni postopki napredne oksidacije in hidrodinamične kavitacije za odstranjevanje farmacevtskih učinkovin iz pitne in odpadne vode Hybrid advanced oxidation processes and hydrodynamic cavitation from the removal of pharmaceutical ingredients from drinking and wastewater cehovin-m

doc. dr. Ana Mladenovič Nanoremediacija vode iz male čistilne naprave za ponovno uporabo in izzivi z vidika mikroonesnaževal; projekt LIFE RusaLCA Nanoremediation of effluent water from a small wastewater treatment plant and its challenges from the point of view of the treatment of micropollutants; the RusaLCA project mladenovic-life-rusalca

Igor Boševski Primerjava naprednih oksidacijskih tehnik za razgradnjo antibiotika v odpadni vodi Comparison of advanced oxidation techniques from antibiotic degradation in the wastewater

Jasna Kalan Razvoj analizne metode za ugotavljanje zaostankov nekaterih fitofarmacevtskih sredstev v okoljskih vzorcih Development of an analytical method for the determination of pesticide in environmental samples

Jan Kralj Razvoj analizne metode za določanje izbranih metabolitov zdravilnih učinkovin v odpadnih vodah Development of a method for determination of selected drug metabolites in wastewater kralj-j

Janja Umnik Razvoj in validacija analizne metode za merjenje koncentracij izbranih učinkovin v površinskih vodah s tekočinsko kromatografijo, sklopljeno z masno spektrometrijo Development and validation of an analytical method for quantification of selected pharmaceuticals in surface water samples by liquid chromatography coupled with mass spectrometry janja-umnik

Jelena Topić Merjenje koncentracij nekaterih zdravilnih učinkovin v odpadni vodi in tkivih rib z metodo LC-MS/MS Measurement of various phrarmaceuticals in wastewater and in fish tissues by LC-MS/MS topic-j-et-al

Severina Stavbar Analizna metoda za določanje amoksicilina in ciprofloksacina v sintetični bolnišnični odpadni vodi Analytical method for the determination of amoxicillin and ciprofloxacin in synthetic hospital wastewater stavbar

Matic Zakotnik Razvoj novega pristopa za ekstrakcijo izbranih zdravilnih učinkovin iz vodnih vzorcev na osnovi sorptivnega mehanizma Development of a new stir bar sorptive extraction approach for eytraction of pharmaceutical compounds from water samples zakotnik-m

 

Utrinki s konference

Predavanja na dan 24. novembra 2016

Predvanja na dan 25. novembra 2016

Ogled pilotne naprave

 

Navodila avtorjem

Navodila avtorjem za pripravo razširjenih povzetkov:

Pri pripravi povzetkov sledite pripravljeni predlogi: navodila-avtorjem

Povzetke pošljite v Wordovi obliki na naslov:  pharm.conf@arhel.si

V naslovu datoteke navedite priimek prvega avtorja.

Prispevki bodo sprejeti v recenzijo, po kateri bodo avtorji obveščeni o morebitnih pripombah. Za jezikovno pravilnost odgovarjajo avtorji.

 

Navodila za pripravo posterjev:

Posterji naj bodo natisnjeni na pokončnem formatu velikosti AO (80 x 120 cm). Avtoreji, ki bodo posterje predstavili v slovenščini, naj dodajo angleški prevod naslova, kratek angleški abstrakt (kot v povzetku) in prevode naslovov slik in preglednic.

Z vašim dovoljenjem bomo elektronske verzije posterjev objavili na spletni strani konference. V tem primeru nam do navedenega datuma posredujte posterje v elektronski obliki v pdf formatu.

Avtorji naj na prvi dan konference, 24. 11. 2016 med 8:30 in 9:15 prinesejo natisnjene posterje in poskrbijo za njihovo postavitev na označene panoje v dvorani v prvem nadstropju sedeža podjetja Arhel na Tržaški 330 v Ljubljani.

Pospravljanje posterjev se prične 25.11.2016 po 15:00.

 

 

Kontakt:

Kontaktni naslov za informacije

dr. Maja Zupančič Justin, koordinatorica konference

Telefon: +386 (0)5 90 33 386

e-naslov: pharm.conf@arhel.si maja.justin@arhel.si

 

Arhel projektiranje in inženiring d.o.o.

Tržaška 330, 1000 Ljubljana, SLOVENJA

www.arhel.si

www.lifepharmdegrade.arhel.si